Ga naar de inhoud

Waterbehandeling

FILTRATIE

Om vast en vloeibaar van elkaar te scheiden is de meest simpele manier: filteren of zeven.

In de vorm van filtratie wordt een vloeistof door een doorlatend medium, bijvoorbeeld filterpapier of een fijn metalen rooster (zeef) geleid. De deeltjes in de vloeistof die groter zijn dan de gaatjes in het medium blijven achter op het filter en vormen een residu. De deeltjes die kleiner zijn dan de gaatjes in het filter worden opgevangen. Alles wat door het filter heen is gegaan noemt men het filtraat.

Er zijn tal van filterartikelen leverbaar. Denk daarbij aan papierbandfilters, kaarsfilters, trommelfilters of discfilters.

AquaHandling Helmond beperkt zich tot het leveren van filters om water te filteren zodat het filtraat nadien eventueel nabehandeld kan worden.

Op aanvraag leveren wij natuurlijk alle filtertechnieken voor het behandelen van alle vloeibare mediums.

Ultrafiltratie

Ultrafiltratie is een waterbehandelingsmethode waarbij water door eenopen membraan gestuurd wordt om kalk, bacterien en virussen te werwijderen (BV Legionella) Het water wordt meestal door een voorfiltratie al ontdaan van grove onoplosbare delen. Deze methode benaderd destilatie omdat alleen watermoleculen overgehouden worden en wordt vaak membraanfiltratie genoemd. Er zijn enkele verschillende types membranen die gebruikt worden voor ultrafiltratie.

Werking Ultrafiltratie: HomespringThumbnail

Bij ultrafiltratie wordt de waterige heldere vloeistof onder druk door een membraan gestuurd. Het water dringt door het membraan terwijl een groot deel van de stoffen in de oplossing worden tegengehouden door het membraan. Na vervuiling kan de membraan periodiek teruggespoeld worden.automatic operation full

Nanofiltratie

Toepasbaarheid:

Nanofiltratie wordt over het algemeen als cross-flowfiltratie uitgevoerd, om membraanvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan.Nanofiltratie vindt steeds meer toepassing in de bereiding van drinkwater. Sinds enige jaren wordt de techniek ook toegepast om metalen direct in ionvorm uit spoelwaterstromen te verwijderen.Er zijn enige toepassingen bekend op zwakzure of basische procesbaden. In Nederland wordt nanofiltratie thans gedemonstreerd voor de verwijdering van metaal uit 20% zwavelzuur. Circa 90% van de verontreinigde zwavelzuurstroom wordt hergebruikt.Problemen die zijn opgelost, zijn de standtijd van het membraan, de keuze van de toegepaste materialen in deze corrosieve omgeving en het veilig werken met dit medium bij hoge druk. Verwacht wordt dat deze techniek ook toegepast kan worden op alumiumhoudende (fosforzure en alkalische) procesbaden en spoelwaterstromen. 

Financiële aspecten:

Investeringskosten: De kosten van een nanofiltratiesysteem hangen af van een aantal factoren, zoals de te bereiken metaalconcentratie in de concentraatstroom, het type membraan en de voor het medium geschikte materialen. De installatie bestaat uit een of meerdere membraanmodules, meet- en regelapparatuur, pompen en buffertanks. Besparing door:

  • minder grondstoffenverbruik
  • minder neutralisatiechemicaliën, zoals loog of kalk
  • minder verstoring van het procesbad door constante kwaliteit.

Uitgebreide beschrijving

Nanofiltratie is een membraanscheidingstechniek. Tot nu toe zijn er nog geen toepassingen bekend binnen de galvano.De scheiding bij nanofiltratie wordt, evenals bij andere membraanscheidingstechnieken, tot stand gebracht door het influent door het membraan te persen. De mate waarin moleculen van een bepaalde stof worden tegengehouden (retentie of cut-off), wordt bepaald door de fysische omstandigheden tijdens het proces, alsmede de geometrie en de lading van zowel de poriën als de moleculen.De moleculen die het membraan niet kunnen passeren, concentreren zich aan de hoge drukzijde van het membraan, terwijl het permeaat geheel of nagenoeg vrij is van deze moleculen. 

Voor- en nadelen milieu

Verwacht wordt dat circa 90% van de grondstof kan worden teruggewonnen. Afhankelijk van het metaal of metalenmengsel kan dit worden hergebruikt of in een klein volume, met een relatief kleine hoeveelheid zuur of loog, worden afgevoerd en verwerkt.